Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony dla wszystkich ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR.

KRYTERIA POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

REKRUTACJA

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
Osoby ubiegające o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do Wojskowych Komendantów Uzupełnień, przedstawiając jednocześnie odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie oraz odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, orginały dokumentów okazuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Wojskowi Komendanci Uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowych uzyskały kategorię "A" przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.
Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.


Regulamin służby przygotowawczej


TERMINY POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2018 r.


                         KORPUS  SZEREGOWYCH

 •   I turnus – od 8 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

  Szkolenia realizowane będą w centrach szkolenia i wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim.
 •  II turnus – od 7 maja do 31 sierpnia 2018 r.

  Szkolenia realizowane będą w centrach i wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.
 •  III turnus – od 4 września do 21 grudnia 2018 r. oraz od 25 września do 21 grudnia 2018 r.

  Szkolenia realizowane będą w centrach szkolenia i wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim.

             KORPUS  PODOFICERSKI
 • I turnus – od 1 lutego do 29 czerwca 2018 r.

  Szkolenia realizowane będą w Szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.
 • II turnus – od 3 lipca do 30 listopada 2018 r.

  Szkolenia realizowane będą w Szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.

                  KORPUS  OFICERSKI
 • I turnus – od 8 stycznia do 6 lipca 2018 r.

  Szkolenie realizowane będzie w Akademii Wojsk Lądowych w Wrocławiu, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.


W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt 693 350 146 lub 261 138 765