Strona Główna BIP Strona Główna
► Książeczka wojskowa
 

KSIĄŻECZKA WOJSKOWA

Wojskowym dokumentem osobistym jest książeczka wojskowa stwierdzająca stosunek jej posiadacza do obowiązku służby wojskowej.

Posiadacz książeczki wojskowej na żądanie uprawnionych organów wojskowych dokonuje jej zwrotu osobiście lub, w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających osobisty zwrot książeczki wojskowej, za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania w tej sprawie.

Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązana jest zdać książeczkę wojskową właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY LUB ZNISZCZENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w wypadku, utraty lub zniszczenia książeczki wojskowej, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.

Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.

W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

W celu uzyskania duplikatu książeczki wojskowej należy złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Składając wniosek należy przedstawić:

  • dokument potwierdzający  tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
  • jedną fotografię bez nakrycia głowy o wymiarach 3x4 cm,
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 28 zł na rachunek Urzędu Miasta w Nowym Targu
  • Bank PKO SA Oddział w Nowym Targu 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564