Strona Główna BIP Strona Główna
► Zaświadczenia
 
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
 

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
Art. 218. § 1. W przydadkach, o których mowa w art. 217. § 2. pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Podstawa: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

Opłata za zaświadzczenie wydawane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień, stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą  wynosi 46 zł.

Podstawa:
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006